W ostatniej rozmowie, pewien arminianin zarzucił mi, że propaguje obraz strasznego Boga. Boga, który skazuje człowieka na wieczne potępienie.

Czy jest to dobre spojrzenie na temat wybrania, czy też okazania łaski? Zastanówmy się.

Stary Testament

Głównym problemem ludzi podważających suwerenność Boga, jest brak spojrzenia na Słowo Boże, jako całość. Zapomina się o Bogu Starego Testamentu. O Jego decyzjach czy wyrokach. Warto tutaj przypomnieć kilka ważnych wydarzeń ze Starego Testamentu. Zacznijmy od 1 Mojżeszowej

6 Żałował PAN, że uczynił człowieka na ziemi, i ubolewał nad tym całym sercem.7 I PAN powiedział: Zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem, zarówno człowieka, jak i bydło, zwierzęta pełzające i ptactwo niebieskie, bo żałuję, że ich uczyniłem

1 Mojżeszowa 6,6-7

Dalej możemy przeczytać w 2 Mojżeszowej:

3 A PAN dał ludowi łaskę w oczach Egipcjan. Mojżesz także był bardzo wielkim mężem w ziemi Egiptu w oczach sług faraona i w oczach ludu.4 Wtedy Mojżesz powiedział: Tak mówi PAN: O północy przejdę przez Egipt.5 I umrze wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu, od pierworodnego syna faraona, który miał zasiadać na jego tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła.6 I będzie wielki krzyk w całej ziemi Egiptu, jakiego nigdy przedtem nie było i jakiego potem nie będzie.7 Ale na nikogo z synów Izraela pies nie ruszy swym językiem, ani na człowieka, ani na bydlę, abyście wiedzieli, że PAN uczynił różnicę między Egipcjanami a Izraelem.

2 Mojżeszowa 11, 3-7

W kolejnej Księdze Jozuego czytamy

2 Wtedy PAN powiedział do Jozuego: Oto dałem w twoje ręce Jerycho, jego króla i jego dzielnych wojowników.20 Wtedy lud wydał okrzyk, gdy zadęto w trąby. A kiedy lud usłyszał dźwięk trąb i wydał potężny okrzyk, runęły mury, a lud wszedł do miasta, każdy prosto przed siebie, i zdobyli miasto;21 I zniszczyli ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, dzieci i starców, woły, owce i osły.

Są to tylko trzy historie z wielu o jakich możemy przeczytać w Starym Testamencie. Czytamy tam o decyzjach Boga. O Jego obietnicach, wyrokach.

Pytanie jakie się nasuwa brzmi: Dlaczego nie potrafimy spojrzeć na Pismo Święte i na decyzyjność Boga, Jego zamiary, wszelkie posunięcia, wyroki, jak na całość, jak na Boga – tego samego Boga – Starego jak i Nowego Testamentu? Dlaczego mamy z tym problem?

Nowy Testamentu

W Nowym Testamencie mamy szereg wypowiedzi samego Jezusa, jak i apostołów mówiących o tym, że Jezus przyszedł aby wykupić swój lud, aby oddać życie za swój lud. Można tutaj przytoczyć kilka wersetów:

9 I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.

Księga Objawienia 5,9

Jezus jak czytamy, odkupił nas swoją krwią z każdego plemienia, języka, ludu czy narodu. Nie jest natomiast napisane, że odkupił całe plemiona, języki, ludy czy narody.

W Dziejach Apostolskich czytamy:

6 A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem.7 Cóż więc? Czego Izrael szuka, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, a inni zostali pogrążeni w zatwardziałości;8 (Jak jest napisane: Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli) aż do dziś.

Dzieje Apostolskie 11,6-8

Wybrani osiągną zbawienie. O tym mówią te wersety. Natomiast jest napisane, że Bóg poza swoją łaską i wyborem dokonał także zatwardziałości serc ludzi, którzy na taką łaskę nie zasługiwali, tzn ludzie którzy odrzucili Boga, nie mają możliwości nawrócenia się bez działania Ducha Świętego. Jest to suwerenny wybór. Jest to prawo jakie ma Bóg. Zbawić kogo chce i na jakim etapie życia, poszczególnego człowieka.

Kolejny fragment z Dziejów Apostolskich:

14 Szymon powiedział, jak najpierw Bóg wejrzał na pogan, aby z nich wybrać lud dla swego imienia.

Dzieje Apostolskie 15,14

Bóg nie wybrał wszystkich pogan do zbawienia. Mamy napisane, że z NICH wybrał lud dla swego imienia. To oznacza, że łaska zbawienia nie jest dana każdemu człowiekowi.

Skąd ten spór?

Problemem osób negujących serwerenność Boga, jest złe spojrzenie na dwa punkty:

*Niezmienna natura Boga (taki sam w Starym jak i Nowym Testamencie)

*Grzeszność człowieka (człowiek rodzi się zbuntowany przeciwko Bogu, i tylko dzięki łasce, Duch Święty może go przekonać do zgięcia kolan przed Bogiem)

Co do pierwszego punktu, wiemy że Bog jest niezmienny. Wystarczy przeczytać ww fragmenty ze Starego Testamentu i przejść do Księgi Objawienia, aby zrozumieć że Bóg zmienny nie jest. Natomiast co do grzeszności człowieka, warto tutaj przytoczyć kilka wersetów, mówiący o tym iż człowiek nie zasługuje na zbawienie tzn nie zasługuje na łaskę zbawienia.

5 A gdy PAN widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni;

1 Mojżeszowa 6,57

Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może.

List do Rzymian 8,715

Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie.

List do Tytusa 1,15

12 Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli

List do Rzymian 5,12

2 PAN spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga.3 Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.

Psalm 14,2-3

Zatem aby dobrze zrozumieć suwerenność Boga, musimy najpierw spojrzeć na nas samych. Czy zasługujemy na zbawienie? Czy możemy świadomie żyjąc w grzechu, w ciemności władcy tego świata, podjąć dobra decyzję pójścia za Panem?

Jest to niemożliwe, ponieważ żyjemy w ciemności, w zatwardziałości naszych serc. Nie chcemy słuchać. Nie mamy zamiaru poddać się pod Boże Prawo. Dopiero w momencie przekonania nas o naszej grzeszności dzięki łasce przez Ducha Świętego, człowiek może dojść do wniosku, że nie zasługuje na zbawienie. Może dojść do wniosku, że uczynkami zbawić się nie może. Pamiętajmy, że sam akt (jak to głoszą przeciwnicy myśli reformowanej) wzięcia łaski jest już dobrym uczynkiem. Jest to coś, co musiałem sam zrobić, jest to coś co musiałeś sam bez pomocy Boga zrobić.

Nie jest to możliwe, ponieważ jesteśmy tak zepsuci, że najmniejszej dobrej rzeczy nie jesteśmy w stanie wykonać bez spojrzenia na własne korzyści, a co dopiero jeżeli mówimy o wyborze łaski zbawienia. Nawet gdybyśmy mogli dokonać wyboru sami z siebie, to ten wybór byłby podyktowany własną korzyścią, a nie chęcią oddania swojego życia Chrystusowi.

Łaska zbawienia

Aby dobrze zrozumieć czym tak naprawdę jest łaska zbawienia i co ona oznacza, warto udać się do Słowa Bożego

15 I dlatego jest pośrednikiem nowego testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków, popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa.

List do Hebrajczyków 9,15

13 Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania

List do Filipian 2,13

My nie jesteśmy sami z siebie wybrać Boga i wsiąść Jego łaski.15 Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską;16 Aby objawić swego Syna we mnie, abym głosił go wśród pogan, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi

List do Galacjan 1,15-16

Wszystko to co mamy, łaskę jaką dostaliśmy, o jakiej zostaliśmy przekonani przez Boga, wszystko to jest dzięki Niemu. To On wszystko w nas wykonuje, to On nas powołuje.

Zakończenie

Problem w podejściu do natury Boga, przez ludzi zarzucających Mu tyranię, jest brak spojrzenia na Słowo Boże jako całość, oraz brak zrobienia własnego rachunku sumienia jako całej ludzkości. Człowiek nigdy nie zasługiwał na zbawienie. Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka (z różnych nizin społecznych) to jednak nie oznacza że każdy człowiek zostanie zbawiony. Zbawieni zostaną tylko Ci, którym Bóg postanowi okazać łaskę. Nikt inny. Tych natomiast, którym okazał łaskę, Duch Święty przekonuje o grzeszności, pokucie i oddaniu życia Chrystusowi. Nie ma innej drogi poza oddaniem Bogu czci i wdzięczności za okazaną łaskę.

Maciej Kosatka

Avatar

By Maciej Kosatka

Narodzony na nowo w 2009r. Początkowo członek KCHB. Obecnie działa na polu misyjnym w rodzinnym mieście Ostrowie Wielkopolskim. Głosi bezkompromisową Biblijną naukę. Przeciwnik charyzmanii i ekumenii z kościołem rzymski. Prywatnie mąż Pauliny i ojciec trójki dzieci - Jasia, Gabrysi i Szymona. Założyciel i koordynator platformy reformowani1689.pl Odpowiedzialny za rozwój mediów REFOtv. Prowadzi program “REFO za kierownicą”.