John Davenant

John Davenant urodził się 20.05.1572 w rodzinie sławnego kupca, zamieszkałego przy Watling Street w Londynie. W wieku piętnastu lat rozpoczął studia w Queens’College w Cambridge,gdzie w 1591 roku uzyskał na nauk humanistycznych [Bachelor of Arts], a trzy lata później Magisterium [Master of Arts].

W 1597 roku został wybrany w poczet członków kadry college’u. W roku 1601 uzyskał bakalaureat z teologii [Bachelor of Divinity], a w 1609 roku doktorat z teologii [Doctor of Divinity]. W tym samym roku został mianowany profesorem Katedry Teologii im.Margaret Beaufort. Stanowisko to piastował przez 12lat. W roku 1609 Davenant został mianowany proboszczem parafii Fleet w hrabstwie Lincolnshire, a w 1612 roku w Leake w hrabstwie Nottingham shore.

Jednak jego domem pozostał uniwersytet w Cambridge, gdzie dał się poznać szczególnie jako obrońca kalwinistycznej ortodoksji. Davenant piastował szereg ważnych stanowisk. W 1613 roku król wraz ze swą świtą odwiedził Cambridge z okazji małżeństwa księżniczki Elżbiety z Fryderykiem V i mianował Davenant moderatorem debat teologicznych, które zwyczajowo odbywano przy tego rodzaju wydarzeniach. W 1614 roku został wybrany rektorem Queens’College. Nadzorował prace budowlane w college’u, jednak coraz częściej od spraw uniwersyteckich odciągały go kwestie związane z jego reputacją znamienitego teologa, a także obowiązki na dworze królewskim.

W 1618 roku Davenant został Królewska m kapelanem. W tym samym roku król Jakub I wybrał Davenanta oraz trzech innych delegatów jako przedstawicieli Kościoła anglikańskiego na Synod w Dordrechcie. Davenant, umiarkowany kalwinistycznej, brał aktywny udział w obradach tego synodu. John Hales stwierdził ,że Davenant zbił „uczenie i kompletnie[…] pewne rozróżnienia wymyślone przez remonstrantów [arminianizm]. Przewodniczący Synodu Johannes Bogerman stwierdził, iż doświadczenie oraz umiejętności Davenanta w „prawach i historiach” pomogły delegatom w „lepszym zarządzaniu debatami i głosowaniem”.

W 1620 roku Davenant uzyskał probostwo w Cottenham w hrabstwie Cambridgeshire, a w następnym roku po śmierci swego szwagra Roberta Townsona, został wybrany na jego miejsce jako biskup Salisbury. Davenant zajmował to stanowisko, aż do śmierci w 1641roku, jednak nie bez okresowych trudności. W 1630 roku wygłosił przed świtem królewskim kazanie na temat predestynacji. Po kazaniu wezwano go przed Tajna Radę Anglii.Arcybiskup Yorku oskarżył go w ostrych słowach, lecz Davenant wybronił się i został zwolniony bez wyroku. Mimo to król prywatnie zabronił mu wygłaszać kazania na ten temat wobec członków dworu. Davenant utrzymywał silne więzi z Kościołem anglikańskim. Swoją postawą zgorszył wielu purytanów, kiedy napisał, że Kościół rzymsko katolicki, chociaż tak bardzo skażony, jest nadal częścią prawdziwego, widzialnego Kościoła. Mimo tego zarówno przyjaciele, jak i oponenci Davenanta, byli pod ogromnym wrażeniem jego wielkiej erudycji, przenikliwego umysłu, otwartego ducha, a także dobroczynnej pokory. Nazywano go „klejnotem kościołów reformowanych”