Vincent Alsop

Vincent Alsop urodził się w South Collingham w hrabstwie Nottinghamshire w 1630 roku jako syn George’a i Judith Aslop.

Jego Ojciec służył w tej miejscowości jako proboszcz Aslop uczęszczał do szkoły średniej w Uppingham, a w 1648 roku rozpoczął studia w St.John’s College w Cambridge. Pełnił obowiązki asystenta nauczyciela szkoły w Oakham w hrabstwie Rutland, a w 1657 roku ożenił się z córką Benjamina Kinga,lokalnego pastora.

Pod wpływem teścia przyjął purytanizm. W tym samym roku Alsop uzyskał posadę wikarego w parafii Langham,sąsiadującej z Oakham. Około 1660 roku Alsop usługiwał w zborze w Wilby w hrabstwie Northamptonshire, jednak w 1662 roku został usunięty z urzędu za nonkonformizm. Nadal głosił Słowo w zgromadzeniach prywatnych w tym rejonie i za modlitwę z chorą osobą został wtrącony na sześć miesięcy do więzienia w Northampton.

W 1672 roku po ogłoszeniu królewskiej deklaracji pobłażliwości, głosił Słowo w swoim domu w Geddington, W 1677 roku zajął miejsce Thomasa Cawtona juniora, kaznodziei zboru przy Tothill Street w lońdyńskiej dzielnicy Westminster, gdzie pełnił tę służbę aż do swej śmierci w 1703 roku. Następcą Alsopa był Calamy. Alsop był szczególnie znany jako gorliwy polemista i „oswobodziciel dysydentów z okresu restauracji Startów”.

Napisał kilka dzieł atakujących błędy swojej epoki ,jak np. Anti -Sozo(1675), w którym krytykował jawny „socynianizm” Williama Sherlocka. Zapał polemiczny Alsopa nieco ostygł ,kiedy jego syna, kiedy jego syna uwięziono za zdradę, ponieważ w 1685 roku uczestniczył w buncie Monmouth. Dwa lata później Alsop zdołał wyjednać synowi przebaczenie królewskie, prawdopodobnie dzięki działaniom na rzecz pojednania pomiędzy Jakubem II a Nonkonformistami (Alsop wraz z kilkoma innymi wybitnymi kaznodziejami prezbiteriańskimi poparł króla w sporze z prałatami Kościoła anglikańskiego).

Działania Alsopa na rzecz reform wytyczyły szlak dla Nonkonformistów XVIII wieku, takich jak Calamy, który został jego następcą w zborze przy Tothill Street.