TEOLOGIA REFORMOWANA

DOKTRYNY ŁASKI

1. Całkowita deprawacja

Po grzechu Adama ludzka natura jest całkowicie zdeprawowana, przez co człowiek nie jest w stanie sam z siebie żyć życiem do jakiego powołuje nas Bóg, nie może być Bogu posłuszny, z natury jest wrogiem Boga, a wszelkie ludzkie starania nie są w stanie zapewnić mu zbawienia.

Księga Rodzaju 6:5
„A gdy PAN widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni;”

Księga Rodzaju 8:21
„I PAN poczuł miłą woń, i PAN powiedział w swoim sercu: Nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości. Nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem.”

Księga Jeremiasza 17:9
„Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać?”

Księga Psalmów 51:5
„Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka.”

Ewangelia Jana 3:19-20
„A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione.”

Ewangelia Jana 8:34
„Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu.”

List do Rzymian 3:10-18
„Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmij pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy; Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi; Zniszczenie i nędza na ich drogach; A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.”

List do Rzymian 5:12-14
„Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść.”

2. Bezwarunkowe wybranie

Ponieważ żaden człowiek nie spełnia warunków, by być wybranym i przeznaczonym do zbawienia – Bóg wybiera i przeznacza do zbawienia pewne osoby spośród upadłej ludzkości według swojej suwerennej woli.

Ewangelia Jana 6:37
„Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.”

Ewangelia Jana 6:39
„A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.

Ewangelia Jana 6:44
„Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”

Ewangelia Jana 6:65
„I mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca.”

Ewangelia Jana 10:26
„Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem.”

List do Rzymian 8:28-34
„A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami.”

List do Efezjan 1:3-9
„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym; W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski; Którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności; Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli, według swego upodobania, które sam w sobie postanowił;”

2 list do Tesaloniczan 2:13
„Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.

3. Ograniczone odkupienie

Bóg w swojej wolnej i suwerennej woli, zanim świat powstał, wybrał przeznaczonych do zbawienia, za których dokonała się ofiara Chrystusa na krzyżu.

List do Rzymian 9:14-16
„Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże! Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.”

Ewangelia Mateusza 1:21
„I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.”

Ewangelia Jana 10:11
„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.”

Ewangelia Jana 10:14-16
„Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce. A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.”

Ewangelia Jana 17:9
„Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi.”

Dzieje Apostolskie 20:28
„Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.”

List do Efezjan 5:25
„Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;”

4. Nieodparta łaska

Bóg jest tym, który pociąga do siebie, a skoro On to czyni człowiek nie może się oprzeć łasce, pozytywnie odpowiadając na Boże wezwanie.

Księga Ezechiela 36:23-27
„I uświęcę moje wielkie imię, które było zbezczeszczone wśród narodów, które wy zbezcześciliście pośród nich. I poznają narody, że ja jestem PANEM, mówi Pan BÓG, gdy będę uświęcony w was na ich oczach. Zabiorę was bowiem spośród narodów, zgromadzę was ze wszystkich ziem i przyprowadzę was do waszej ziemi. I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów, i wykonywać je.”

Ewangelia Jana 3:3
„Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.”

Ewangelia Jana 6:37-39
„Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.”

Ewangelia Jana 6:45
„Napisane jest u Proroków: I wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Każdy więc, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie.”

Ewangelia Jana 10:14-15
„Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.”

List do Filipian 1:6
„Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.”

5. Wytrwanie świętych

Bóg sam jest sprawcą zbawienia i uświęcenia człowieka, z miłości zachowuje do uwielbienia tych, których wybrał i którzy w niego wierzą.

Ewangelia Jana 10:27-28
„Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki.”

1 list Jana 2:19
„Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.”

1 list Jana 3:9
„Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga.”

List do Efezjan 1:11-14
„W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli; Abyśmy istnieli dla uwielbienia jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym; Który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, dla uwielbienia jego chwały.”

WYZNAJEMY WIARĘ W PIĘĆ SOLA:

SOLA GRATIA – Zbawienie jest tylko z łaski. Człowiek jest uratowany od gniewu Bożego tylko z łaski Bożej. Łaska jest nie tylko konieczna do zbawienia, ale jest też wystarczająca do zbawienia. Wszystko co jest konieczne do zbawienia jest dziełem łaski Bożej łącznie z wiarą i pokutą człowieka oraz jego wytrwaniem w życiu dla Boga.

SOLA FIDE Zbawienie tylko przez wiarę. Zbawienie jest przyjmowane jedynie przez wiarę. Bóg usprawiedliwia człowieka jedynie w oparciu o wiarę w Chrystusa. To znaczy, że wszystkim co jest konieczne dla usprawiedliwienia jest poleganie na Chrystusie i jego dziele.

SOLUS CHRISTUS Zbawienie tylko w Chrystusie. Zbawienie wierzących zostało w całości dokonane i zabezpieczone przez doskonałe życie, zastępczą śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jedynie Chrystus jest autorem i wykonawcą zbawienia i jego dzieło jest całkowicie wystarczające do zbawienia każdego, kto wierzy. Nikt nie może niczego dodać do zbawczego dzieła Chrystusa przez swoje uczynki, rytuały i tym podobne rzeczy. Oznacza to też, że jedynie Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi i jest głową kościoła.

SOLA SCRIPTURAPismo Święte zawiera wszystko co jest nam potrzebne do zbawienia. Słowo Boże jest jedynym i ostatecznym autorytetem w sprawach wiary i praktyki kościoła. Nikt i nic nie może związać sumienia człowieka, tzn. moralnie zobowiązać go do jakichś praktyk lub przekonań, poza objawioną w Biblii wolą Boga. To oznacza również, że Słowo Boże jest wystarczające tzn. że nie potrzebujemy żadnego innego źródła wiary poza Biblią i nie otrzymujemy od Boga żadnego innego objawienia poza tym, które jest w Biblii.

SOLI DEO GLORIA – Wszystko to tylko dla chwały Boga. Zbawienie jest dokonane przez Boga dla jego chwały i cała chwała za nasze zbawienie należy do Boga, człowiek nie może przypisać sobie niczego.