Często można spotkać w wypowiedziach ludzi, którzy nie tyle negują istnienie Boga, ale są Jego przeciwnikami, że Bóg bawi się ludźmi jak marionetkami. Ciekawe stwierdzenie. Można powiedzieć, że dość kontrowersyjne. Pytanie czy jest w tym choć odrobina prawdy, czy może ludzie którzy przeciwstawiają się Bogu, z natury są kłamcami i także w tym przypadku kłamią?

Pytania jakie nam się nasuwają, mają bezpośrednie połączenie z jednym z atrybutów Boga, czyli wszechwiedzą.

Pytanie, jeżeli Bóg wiedział, że człowiek upadnie, to czy by go stworzył? Czy gdyby wiedział, że szatan się przeciwko Niemu zbuntuje, to czy by go stworzył? Czy gdyby wiedział, że będzie musiał oddać swojego jednorodzonego Syna i oddać Go na męczeńską śmierć, aby wykupić człowieka, to czy by to zrobił?

Jest wiele pytań, które nam się nasuwają. Szukamy odpowiedzi na te pytania.

Czy wszystko co do tej pory zostało stworzone miało sens? Czy to nie jest czasami stworzenie czegoś co i tak musi się zawalić? To jak budowa domu, bez wzmocnień. Bez belek nad oknami. Bez głębokiego fundamentu. Wiemy, że taki dom prędzej, czy później zamieni się w ruinę. Zatem, czy był sens tworzenia wszystkiego, co i tak z góry było przeznaczone na wyniszczenie?

Odpowiedź możemy znaleźć w księdze Objawienia w jednym z wersetów:

6 Przed tronem było też morze szklane podobne do kryształu. A pośrodku tronu i wokoło tronu były cztery stworzenia pełne oczu z przodu i z tyłu.7 Pierwsze stworzenie podobne było do lwa, drugie stworzenie podobne do cielca, trzecie stworzenie miało twarz jakby ludzką, a czwarte stworzenie podobne było do lecącego orła.8 Każde zaś z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą mówią: Święty, święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest, i który ma przyjść.9 A gdy stworzenia oddawały chwałę i cześć, i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków;10 Upadło dwudziestu czterech starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc:11 Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ ty stworzyłeś wszystko i z twojej woli trwa i zostało stworzone.

Księga Objawienia 4,6-11

Mamy tutaj przedstawiony Tron Boży i stworzenia, które oddawają Bogu cześć i chwałę. Mamy napisał w wersetach 6-9 co te stworzenia robią, tzn do czego zostały powołane, do czego zostały stworzone:

I bez odpoczynku, dniem i nocą mówią: Święty, święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest, i który ma przyjść.

Rolą tych istot było oddawanie całymi dniami i nocami należnej czci Bogu. W wersetach 10-11 mowa jest o 24 starcach, którzy oddawali pokłon zasiadajacemu. Zatem w jakim celu Bóg uczynił te stworzenia? W jakim celu je stworzył? W celu oddawaniu Sobie chwały.

Co to ma wspólnego z nami? Z planem, który się nie powiódł?

Pytanie, czy ten plan się nie powiodł. Znając atrybut Boga (wszechwiedzę) wszystko co Bóg uczynił, czy uczyni ma jakiś cel. Pytanie, jaki mógł być cel stworzenia? Biorąc pod uwagę Nowy Testament i Ewangelię jaką znamy, oraz Księgę Objawienia, celem stworzenia było uwielbienie Jego Syna. Po to też, Bóg nas powołał abyśmy :

5 Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?

Jakuba 2,5

13 Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. 14 Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. 15 Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. 16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, 17niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!

2 Tesaloniczan 2 13-17

4 bowiem wybrał nas przed założeniem świata,abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.Z miłości 5 przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,według postanowienia swej woli,6 ku chwale majestatu swej łaski,którą obdarzył nas w Umiłowanym.7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.8 Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, 9 przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woliwedług swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął 10 dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. 11 W Nim dostąpiliśmy udziału my również,z góry przeznaczeni zamiarem Tego,który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli,12 po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu –my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.

List do Efezjan 1, 4-12

Zakończenie

Zatem wszystko to co Bóg stworzył, jest stworzone ku Jego chwale. Bóg nas wybrał, abyśmy Go wielbili, oddawali Jemu część i chwałę. Abyśmy czcią i chwałą także otoczyli Jego Syna, bo to dla Niego i przez Niego ten świat został stworzony. Wszystko po to, aby On został wywyższony. Mamy zatem podobną rolę, jak stworzenia z Księgi Objawienia, o których była mowa na samym początku, aby oddawać Bogu cześć i chwałę. Po to tutaj jesteśmy. To było celem stworzenia całego świata i nas samych.

Avatar

By Maciej Kosatka

Narodzony na nowo w 2009r. Początkowo członek KCHB. Obecnie działa na polu misyjnym w rodzinnym mieście Ostrowie Wielkopolskim. Głosi bezkompromisową Biblijną naukę. Przeciwnik charyzmanii i ekumenii z kościołem rzymski. Prywatnie mąż Pauliny i ojciec trójki dzieci - Jasia, Gabrysi i Szymona. Założyciel i koordynator platformy reformowani1689.pl Odpowiedzialny za rozwój mediów REFOtv. Prowadzi program “REFO za kierownicą”.