Księga Izajasza 46:9

Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie; 46:10 Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę.

Słowo Boże objawia nam różne ujęcia lub rodzaje Bożej woli wobec świata czy człowieka. Podstawowym przykładem woli, jest wola dekretywna lub suwerenna, przez którą to Bóg ogłasza odwieczne niezmienne wyroki dla świata i stworzenia. Stąd bierze się pojęcie Bożych dekretów. Wspaniale ten rodzaj woli opisuje fragment Izajasza. Prawdziwy suwerenny Bóg ogłasza swoje zamiary i zaznacza, iż wypełni całą swoją wolę- wszystko co zapowiedział, gdyż jest wszechwładny – ma moc wykonać to co zechce, a nikt nie ma wpływu na Jego plany. Bóg wykonuje swój zamiar tak jak chce i kiedy chce.

Jeśli Bóg mówi, iż zbawi tych, którzy przyjdą do Chrystusa, to zamiar swój wykona bez zawahania – możemy być tego pewni. Bożej suwerennej woli nikt nie jest w stanie się sprzeciwić ani jej zmienić bądź udaremnić.

Księga Wyjścia 20:2

Ja jestem PAN, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. 20:3 Nie będziesz miał innych bogów przede mną. 20:4 Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach pod ziemią.

Kolejnym rodzajem przedstawienia Bożej woli w Piśmie Świętym jest wola nakazująca. W Biblii jest to wola np. wyrażona w przykazaniach. Bóg przez ten rodzaj woli wyraża moralne pozwolenie, nakazy lub zakazy określonych praktyk lub działań. Łamanie tej woli Bożej jest możliwe, jednak nie pociąga za sobą natychmiastowych konsekwencji. Łamanie Bożej nakazującej woli spotka się ze sprawiedliwą odpłatą w czasie Sądu. Boża nakazująca wola odnosi się do sposobu życia człowieka i dotyczy wszystkich ludzi, wszystkich narodów i wszystkich pokoleń. Jest to bardzo szczegółowe objawienie – Bóg mówi jak mamy żyć zgodnie z Jego wolą. Nakazy te zawierają uniwersalne prawa moralne. To jak często przekraczamy ten rodzaj woli Bożej, ukazuje nam jak bardzo oddaliliśmy się od Boga. Uświadamia dlaczego potrzebujemy Zbawiciela i Ewangelii. Wola nakazująca jest także wspaniałym wyrazem troski Stwórcy o stworzenie.

Księga Proroka Ezechiela

18:23 Czyż ja mam upodobanie w śmierci niegodziwego? – mówi Pan BÓG, a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył? 18:24 Ale jeśli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni nieprawość, czyniąc według wszystkich obrzydliwości, które popełnia niegodziwy, czy taki będzie żył? Wszystkie jego sprawiedliwości, które czynił, nie będą wspominane. Z powodu swego przestępstwa, które popełniał, i z powodu swego grzechu, którego się dopuścił, z powodu tych rzeczy umrze.

Trzeci rodzaj ujęcia to wola, która wyrażana jest wraz z Bożym nastawieniem. Ujęcie to często towarzyszy wyrażaniu woli nakazującej. Szczegółowo ukazuje nastawienie Boże wobec różnych możliwości jakie stoją przed człowiekiem lub wobec skutków ludzkiego postępowania. Wola ta nacechowana jest emocjami, więc wyraża to co Bogu sprawia przyjemność, czym się rozkoszuje lub co doprowadza do gniewu. Dzięki zabiegowi przypisania Bogu emocji nam znanych możemy lepiej zrozumieć Boży charakter. W tekście Ezechiela czytamy, iż Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika, ale rozkoszuje się życiem w zgodzie ze sprawiedliwością. Uświadamia jednocześnie, iż każdy grzech przynosi ze sobą nieuniknioną śmierć. Ujęcie to ukazuje co Bogu z dwóch rzeczy sprawia przyjemność. Jednakże samo nastawienie wyrażone z emocjami nie mówi nam nic o Bożych postanowieniach samych w sobie. Rozważanie sposobów w jaki wyrażona jest wola Boża w Słowie pozwala nam lepiej poznać Boga. Zrozumieć lepiej Jego cechy jak suwerenność, sprawiedliwość, świętość, niezmienność. Odpowiednie zrozumienie sposobu wyrażonej woli Bożej pozwala nam także przełożyć to na późniejsze wersety Pisma mówiące o dziele zbawienia, efektywnym odkupieniu i odpowiednio je zrozumieć.

Przemysław Mac

Avatar

By Maciej Kosatka

Narodzony na nowo w 2009r. Początkowo członek KCHB. Obecnie działa na polu misyjnym w rodzinnym mieście Ostrowie Wielkopolskim. Głosi bezkompromisową Biblijną naukę. Przeciwnik charyzmanii i ekumenii z kościołem rzymski. Prywatnie mąż Pauliny i ojciec trójki dzieci - Jasia, Gabrysi i Szymona. Założyciel i koordynator platformy reformowani1689.pl Odpowiedzialny za rozwój mediów REFOtv. Prowadzi program “REFO za kierownicą”.