Psalmy stanowią wspaniały obraz życia, myśli i rozterek wierzącego człowieka. Znajdujemy w nich także wspaniałe prorocze obrazy zapowiadające Jezusa i mówiące o Bożym Ludzie. Oczywiście Dawid aby wyrazić myśli posługuje się pojęciami znanymi wszystkim Izraelitom. Ubiera w wydarzenia doskonale zrozumiałe, znane ówczesnym ludziom. Kiedy przyjrzymy się Psalmom, zauważamy kontynuację i łączność między Testamentami i doskonałą jedność Pism.

Księga Psalmów

133:1 Pieśń stopni Dawida. Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia zgodnie mieszkają.
133:2 Jest to jak wyborny olejek na głowę, który spływa na brodę, na brodę Aarona; który spływa na brzeg jego szat;
133:3 Jak rosa Hermonu, która opada na góry Syjon; tam bowiem PAN daje błogosławieństwo i życie na wieki.

Arcykapłan

Zaprawdę zgoda jest Bożym błogosławieństwem. Wspaniale kiedy rośniemy w poznaniu Boga i miłości do braci. Pokój między wierzącymi to rzecz, która podoba się Bogu i zawsze stanowi zbudowanie. Jest powodem do radości wszystkich wierzących. Tak ceremonialne „uświęcenie” Aarona jako najwyższego kapłana i jego synów do posługi kapłańskiej przez namaszczenie olejem, było powodem do radości dla całego Izraela. Olej rozpływa się po całym ciele niosąc za sobą wspaniałą woń pojednania. Teraz Aaron wraz z synami był gotowy do posługi i oddzielony dla Pana- uświęcony na oczach ludu.

Księga wyjścia 

40:13Obleczesz Aarona w święte szaty i namaścisz go, i poświęcisz go, aby mi sprawował urząd kapłański.
40:14Także jego synom każesz podejść i obleczesz ich w szaty;
40:15I namaścisz ich, jak namaściłeś ich ojca, aby mi sprawowali urząd kapłański. A ich namaszczenie będzie dla nich wiecznym kapłaństwem po wszystkie ich pokolenia.

Kapłani

Aaron zostaje namaszczony by stawać przed Panem, składać ofiary przebłagalne za lud. Ofiary te miały płynąć ze skruszonych z serc Izraelitów a nie jedynie z formalnych wymogów Prawa. Nie tylko Aaron ma stawać przed Bogiem, wraz z nim zostają namaszczeni Jego synowie. To oni mają wśród ludu pracować dla Pana, zwiększać poznanie i rozumienie Bożych spraw. Mają stać na straży Bożych postanowień, koncentrować się na służbie Bogu wśród ludzi. Uczyć braci miłości bliźniego i wskazywać na przebaczenie, którego może udzielić jedynie Bóg.

Ewangelia Mateusza

5:23 Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie;
5:24 Zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar.

Owoc pojednania 

Pokój jest najwspanialszym owocem przebaczenia, oznaką błogosławieństwa pochodzącego od samego Pana. Płynie z najwyższych szczytów, z Hermonu (najwyższy szczyt pasma górskiego Antylibanu) wprost na Syjon wskazując, iż pochodzi z miejsca jeszcze wyższego. Wskazuje na Boga, który dzierży w swoich dłoniach wszelki rodzaj błogosławieństwa – także ten na życie wieczne. Psalm ten stanowi obraz ogromnego błogosławieństwa jakim jest zgoda wśród braci. Zgoda płynąca z przebaczenia. Bóg wymaga od nas zrozumienia tego co mu się podoba. Jak trudno naszej naturze pojednać się naprawiając wyrządzoną krzywdę. Przyznać się do błędu, nie tylko przed Bogiem ale i ludźmi. Prawdziwy owoc to skruszone, rozdarte serca wielbiące Boga i kochające bliźnich.

List do Hebrajczyków

1:8 Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa.
1:9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy.

Arcykapłan

Dla chrześcijan pojęcie namaszczenia jest nierozerwalnie związane z Dniem Pięćdziesiątnicy oraz narodzeniem na nowo. Jezus nie tylko jest namaszczony przez Boga ale to On otrzymuje obietnice Ducha Świętego jako potomek obietnicy (Dz 2,33-39). Jezus będąc Głową Kościoła (Ef 5,23) otrzymawszy obietnicę Ducha od Ojca udziela namaszczenia całemu Ciału jakim jest Kościół. Duch Święty spływa z Głowy na całe Ciało sprawiając uświęcenie każdego Członka. Namaszczenie spływa z głowy w dół, nigdy w przeciwnym kierunku. Pokój, który przynosi Jezus jest trwały co daje najwspanialsze błogosławieństwo na życie wieczne. Pojednanie z Bogiem, jest fundamentem relacji z innymi ludźmi. Owocem przebaczenia w Jezusie jest zgoda, pokój i miłość. Wszystkie te cechy są przeciwne naszej upadłej naturze, a są owocem pracy Ducha Świętego w nas oraz narodzenia na nowo. Scena ukazana w Psalmie jest to typ namaszczenia zapowiadający doskonałe namaszczenie Jezusa – arcykapłana nad domem Bożym. Jezus wprowadza doskonałą zgodę i pokój.

1 List Piotra 

2:5 I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
2:6 Dlatego mówi Pismo: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
2:7 Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym;
2:8 Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni.
2:9Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości;

Kapłani

Tak jak synowie Aarona zostali uświęceni przez namaszczenie olejem do posługi kapłańskiej tak my jesteśmy naznaczeni Duchem Bożym przez wiarę. Jesteśmy narodem kapłańskim, aby składać duchowe ofiary miłe Bogu przez Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy nabyci cenną krwią Chrystusa. Przez Niego składamy ofiary naszych modlitw i oddajemy Bogu chwałę wszędzie gdzie jesteśmy. Roztaczamy  wraz z wonią poznania Boga słodki zapach Ewangelii. Tym ważniejsze jest namaszczenie, które daje nam świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jest w nas trwałe i powoduje nasze stopniowe uświęcenie. Duch Boży spaja również wszystkie członki w jedno Ciało, które nie może funkcjonować poza Chrystusem. Tak jak kapłani ogłaszali przebaczenie i oczyszczenie wskazując na Boga tak i my głosimy Ewangelię zbawienia wskazując na Ojca, Syna i Ducha Świętego – trójjedynego Boga.

List do Galacjan

5:22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;
5:23 Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.
5:24 A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami.
5:25 Jeśli żyjemy w Duchu, w Duchu też postępujmy.

Owoc pojednania

W nauce apostolskiej znajdujemy niejednokrotnie wezwania aby wyznawać Pana w jedności ducha, pokoju i miłości. O zgodzie i miłości w Duchu Świętym mówi Sam Jezus kierując do apostołów takie słowa: ,,Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować.”. Owoc zgody we wspólnotach to nie tylko konsensus w danej wspólnocie ale i pokój z braćmi rozproszonymi po świecie. Naszym obowiązkiem jest także głosić Ewangelie wszelkiemu stworzeniu. Rozgłaszać pojednanie, które mamy w Jezusie Chrystusie i wołać razem z apostołem Pawłem – pojednajcie się z Bogiem (2 Kor 5,20). Przez nasze posłuszeństwo w głoszeniu stajemy się uczestnikami wielkiego Bożego dzieła. To właśnie odważne głoszenie Ewangelii niewierzącym stanowi najwyższy akt miłości na jaki możemy się zdobyć. Oczywiście trudno szukać zrozumienia Ewangelii w świecie, jednak zawsze siejemy w niezachwianej nadziei plonów. Zdajemy sobie sprawę , iż to Bóg wie, kto do niego należy ( 2Tm 2,19) .

Przemysław Mac

Avatar

By Przemysław Mac

Narodzony na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa w 2018 roku. Mąż, ojciec, pedagog, baptysta reformowany. Pasjonat historii i chrześcijańskiej literatury. Autor publikacji oraz recenzji, współpracuje ze stroną reformowani1689. Prowadzi Chrześcijańską Społeczność Biblijną w Skołoszowie na Podkarpaciu.