Cała Biblia ukazuje nieustanie działanie Boga wobec Swego Ludu. Ukazuje losy ludzi, którzy znaleźli łaskę w oczach Pana nie ze względu na pochodzenie czy uczynki, a ze względu na Bożą suwerenność i Jego wierność. Tekst ten ukazuje wspaniałość Nowego Przymierza objawioną na kartach Starego Testamentu. Obietnice dotyczące Bożego ludu ubrane w obrazy rzeczy są bardzo precyzyjne, kiedy znamy Ewangelie oraz Listy Apostołów. Tworzy to spójność całego objawienia, ukazuje ciągłość i niezmienność Bożego planu względem Jego Ludu.

Księga proroka Ezechiela

36:25 I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków.
36:26 I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.
36:27Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów, i wykonywać je.

Oczyszczenie i nowy Duch

Bóg oznajmiając Przymierze Łaski nie mówi o tym co my mamy zrobić. Nie mówi o tym jak mamy postępować w każdej sytuacji, tak jak czyniło to Prawo. Przez usta proroka Bóg oznajmia nam czego sam dokona by zachować swój lud. By cały Izrael Boży dostąpił oczyszczenia, poznania i zbawienia. Ujawnia swoje dzieło, coś na co człowiek nie ma wpływu. To Bóg oczyszcza, to On zmienia serce, wkłada nowego Ducha. Jest Panem i Odkupicielem Ludu Bożego. Poznanie Prawa spisanego na kamiennych tablicach sprawiło, iż grzech rozplenił się, ale tam gdzie jest grzech tam jest i Boża łaska. Zatwardziałość ludzi, kamienne serce nie chcące pokutować powoduje ogromną łatwość w szafowaniu wyrokami. Najczęściej widząc grzech wszędzie, tylko nie u siebie. Drzazgę w oku brata pomimo belki w swoim. Belki sprawiającej, że się chodzi w ciemności. Dobitnie pokazuje to sytuacja, kiedy faryzeusze przyprowadzają do Jezusa cudzołożnicę. Co takiego na piasku pisze Jezus? Nagle kamienie wypadają z rąk ludzi, którzy tak bardzo przed chwilą chcieli sprawiedliwości Prawa. W mojej opinii Jezus palcem Bożym pisze na piasku przykazania Prawa, które przekonują każdego z obecnych Żydów o ich własnej winie. Kamienując cudzołożnicę wydaliby wyrok na samych siebie. Zasługują na śmierć w oczach Prawa tak samo jak Ona. Jednak to kobieta znajduje łaskę w oczach Pana pomimo swoich win. Serce mięsiste jest czułe na Boga i jego Słowo, w całości prowadzi nas w objęcia Chrystusa. Jest wyczulone na grzech przez poznanie Boga. Ewangelia Łaski kruszy kamień i sprawia, iż serce pompuje żywą wiarę wraz miłością do Pana i bliźniego.

Ewangelia Jana

3:5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
3:6 Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.
3:7 Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
3:8 Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.
3:9 Nikodem go zapytał: Jakże się to może stać?

Narodzenie z wody i Ducha

Człowiek chcący wejść do Królestwa Bożego musi narodzić się z góry. Inaczej – zostać zrodzony przez Boga do niewiędnącej nadziei życia wiecznego. Znaleźć łaskę w oczach Boga. Ostatnie zdanie jest wyrzutem w stronę Nikodema- nauczyciela wśród Izraela. Jak to możliwe, iż nie wie o podstawowym zagadnieniu dotyczącym zbawienia- narodzeniu na nowo? Przecież zna pisma proroków prowadzonych Duchem Świętym. Zna psalmy Dawidowe, z których świadectwo Bożej łaski wylewa się na czytelnika. Zna historię Noego, Abrahama, Tamar, Rut Moabitki, Lota, Henocha – oni wszyscy nie byli Izraelitami etnicznymi, więc na czym polegała ich wyjątkowość? Co przeoczył? Przeoczył samą łaskę i działanie Żywego Boga pośród swojego ludu bez względu na pochodzenie etniczne. W całej swojej mądrości i studiowaniu Pisma zapomniał o Bożej wielkości i całkowitej suwerenności Jego wyborów. Zapomniał, iż wejście do Królestwa Bożego nie odbywa się na podstawie uczynków czy przynależności etnicznej, a na podstawie Bożej decyzji. Jezus nawiązuje też do dwóch elementów zawartych w proroctwie Ezechiela – do wody i Ducha. Wskazuje to na Boga, który oczyszcza i działa przez Ducha Świętego. Pismo zawsze stawia w centrum Boga, mówi o Jego dziełach, mocy, chwale i wspaniałości. To Boże działanie sprawia w nas posłuszeństwo i umiłowanie wszelkich Bożych wyroków.

Księga proroka Jeremiasza

31:31 Oto nadchodzą dni, mówi PAN, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze;
31:32 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi PAN.
31:33 Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN: Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypisze je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
31:34 I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj PANA, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi PAN. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę.

Nowe Przymierze

Tekst proroka Jeremiasza stanowi jedną z najwspanialszych zapowiedzi Nowego Przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem. Przymierza nie opartego o uczynki, ale opartego na mocy samego Boga i Jego dziele. Zapowiedz poznania Boga i przebaczenia grzechów nie ze względu na ceremonialne Prawo, ale ze względu na miłosierdzie Boże i wypełnienie przez Boga danych obietnic. Testament skierowany jest nie tylko do Żydów etnicznych ale do całego Świata. Posłannictwo Ewangelii jest nieprzemijające, połączone z doskonałymi obietnicami i nawróceniem i wiarą. Ewangelia odsłania swoje oblicze coraz bardziej kiedy znając Nowy Testament wgłębiamy się w pisma proroków, kiedy wędrujemy z Abrahamem czy patrzymy na Mojżesza. Oni wszyscy prowadzą i wskazują na wypełnienie, które następuje w Synu Obietnicy- Jezusie Chrystusie. Tego oczekują. Boży plan ukazuje jedność i spójny zamysł przez całe Pismo. Zgromadzenie Pana już w Starym przymierzu dostępowało łaski, już tam znajdujemy ludzi, których Bóg zachowuje dla siebie pomimo wszechogarniającego społeczność Izraela odstępstwa. Udziela swojej łaski pomimo występków. Prawdziwe zgromadzenie Pana trwa od założenia Świata. Przymierze zawarte z cielesnym Izraelem było niedoskonałe, miało przyprowadzić ludzi do wniosku, iż jedynie oparcie się na Bogu daje zbawienie, zaufanie Jego łasce oczyszcza z przestępstw. Łaska miała owocować posłuszeństwem. Taką pewność daje jedynie narodzenie z góry. Miłość do Prawa Bożego wypisana w sercu, które wcześniej odrzucało Boga, od zawsze jest dziełem Ducha Świętego w człowieku. To także Duch Święty daje nam zrozumienie prawdy i poznanie samego Boga.

List do Hebrajczyków

8:6 Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach.
8:7 Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie.
8:8 Tymczasem, ganiąc ich, mówi: Oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze.
8:9 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan.
8:10 Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.
8:11 I nikt nie będzie uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich.
8:12 Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę.
8:13A gdy mówi „nowe”, uznaje pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.

Wypełnienie obietnic

Paweł określa Stare Przymierze jako okres dzieciństwa Izraela, niedojrzałości i bycia pod wychowawcą Prawa. Był to czas posługiwania się obrazami rzeczy, cieniami zapowiadającymi i obrazującymi same rzeczy. Izrael, który odstępuje od Pana staje się przykładem, według którego nie mamy postępować. Stare Przymierze jest czasem wyczekiwania na wypełnienie Bożych obietnic danych w Chrystusie. Wszystko to zmieniło się przez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego. Izrael pod wpływem łaski dojrzał do dawania świadectwa wszystkim narodom. Nastąpił rozłam w samym Izraelu na tych, którzy są prawdziwie potomkami Abrahama i tych, którzy są nimi tylko po ciele. W pełni czasów Chrystus połączył ludzi z każdego języka, ludu i narodu w jeden Boży lud burząc mur Prawa, który oddzielał Żydów od Pogan. Paweł tłumacząc Hebrajczykom wyższość i wspaniałość Przymierza Łaski powołuje się na proroctwo Jeremiasza. Ukazuje Kościół jako adresata proroctwa. Tym dobitniej wskazuje Izraelitom: Patrzcie i słuchajcie, to wszystko się dzieje na waszych oczach. O tym mówili prorocy, to zapowiadali i obiecywali. Przymierze Łaski w Jezusie Chrystusie to najlepsze co może Was spotkać. To Królestwo, którego oczekiwaliście.

Przemysław Mac

Avatar

By Przemysław Mac

Narodzony na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa w 2018 roku. Mąż, ojciec, pedagog, baptysta reformowany. Pasjonat historii i chrześcijańskiej literatury. Autor publikacji oraz recenzji, współpracuje ze stroną reformowani1689. Prowadzi Chrześcijańską Społeczność Biblijną w Skołoszowie na Podkarpaciu.