Wstęp

Nawet w najlepiej funkcjonującej społeczności pojawiają się problemy i spory. Często wynikają one z różnego rozumienia fundamentów wiary lub pojmowania spraw drugorzędnych. Od początku wśród wierzących pojawiało się pytanie o wyznacznik ortodoksji wiary chrześcijańskiej. Co jest źródłem prawdy doktrynalnej ? Tradycja, filozofia, przekazy ustne a może zgodny pogląd społeczności? Jako zgromadzenie Pana jesteśmy poddani pod autorytet Słowa Bożego, które jest jedynym wyznacznikiem prawdy i drogi chrześcijańskiej. Wszelkie spory i praktyki pojawiające się w Kościele powinny być poddawane pod roztropny osąd Słowa. Nasza wiedza o Bogu, zbawieniu, Chrystusie, wszystko to co powinniśmy wiedzieć jako wierzący zawarte jest w Piśmie Świętym.

II List do Tymoteusza

3:14 Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś;
3:15 I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.
3:16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;
3:17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.

Całe Pismo

Paweł pisząc do Tymoteusza w pasterskim liście zwraca uwagę na źródło prawdy. Nie rozdzielamy objawienia, ponieważ całe Pismo jest dla chrześcijan użyteczne. Przez Boże natchnienie stanowi wartość samą w sobie, prowadzi do doskonałości. Pisma Starego Testamentu czytane przez pryzmat Nowego Przymierza i osoby Jezusa Chrystusa stają się jasne i nabierają nowego wymiaru. Paweł wskazuje także na ciągłość objawienia oraz jego użyteczność dla Kościoła. To właśnie Pismo powinno być używane by wykazywać błąd, przyprowadzać do prawdy, rozstrzygać spory. Nie tylko mamy się uczyć Słowa – wszyscy bez wyjątku, ale trwać w prawdach objawionych na jego kartach. Bóg dał nam wyznacznik i świadectwo, dzięki któremu możemy trzymać się Jego drogi i niezachwianie nią kroczyć. Mamy potwierdzone, spisane, niezmienne i zamknięte świadectwo Bożego dzieła odkupienia.

Psalm 119

119:104 Dzięki twoim przykazaniom nabywam rozumu; dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki fałszywej.
119:105 Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce.

Światło 

Pisma Święte w których zawarte są przykazania stanowią dla nas drogowskazy. Słowo rozjaśnia te rzeczy i sprawy , które są dla nas niejasne. Musimy pamiętać, iż to co jest objawione na kartach Biblii należy do nas i tego się mamy trzymać. Kiedy pojawiają się odstępcze nauki, kłamstwo i grzech to właśnie Pismo jest wystarczające aby oddzielić fałsz od prawdy. Staje się swoistą miarą dzięki której możemy stwierdzić co pochodzi od Boga i jest z prawdy. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy jak ostre bywa Słowo. To co i jak widzimy w Piśmie ukazuje nam nasz własny stan. Słowo jest pochodnią na wąskiej drodze do zbawienia, chroniąc nasze stopy przed potknięciem. Dlatego przykrym jest, kiedy w kościołach ewangelicznych coraz częściej odchodzi się od żywego świadectwa Biblii. Słowo jest jedynym wyznacznikiem prawdy i trwania w wierze. Dzięki niemu możemy także badać nasze ścieżki przed Panem, szukać tego co mu się podoba.

Ewangelia Jana

17:17 Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.

Prawda

Prawda w życiu człowieka narodzonego z góry odgrywa bardzo ważną rolę. Chcemy  tylko prawdy, niezafałszowanego świadectwa Słowa Bożego. Dzięki niemu możemy rosnąć w naszym chrześcijaństwie, poznawać fundamenty wiary. Budować na Chrystusie i trwać w prawdziwej doktrynie. Słowo Boże w dzisiejszych czasach ludzie z każdej strony starają się podważyć prawdziwość Biblii , ukazać ją jako mit, kłamstwo, bajanie pełne sprzeczności. My bierzmy przykład z naszego Pana Jezusa Chrystusa, który tak często powołuje się na Słowa Prawa i Proroków, uznając prawdziwość zdarzeń mających miejsce na kartach Pisma. Biblia jest prawdą, ponieważ pochodzi z natchnienia samego Boga. 

Ewangelia Jana

5:39 Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie.
5:40 A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie.

Chrystus

Pisma zostały nam dane aby wskazywać na Chrystusa. Od początku na Niego wskazują, o Nim mówią, Jego stawiają przed oczyma. Całe pismo jest świadectwem Chrystusa i Ewangelii. Księgi niezbicie prowadzą nas do świadectwa trójjedynego Boga i doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa . Dopiero działanie Ducha Świętego daje pełnie zrozumienie treści zawartej w Piśmie i przesłania łaski. Bez Ducha Bożego Pismo często jest źle rozumiane, przekręcane a sens Ewangelii i osoba Jezusa Chrystusa spychane na dalszy plan. Także dzięki Duchowi Bożemu przesłanie Dobrej Nowiny jest zrozumiałe dla ludzi na całym świecie bez względu na wykształcenie, status materialny, pochodzenie etniczne czy płeć.

Avatar

By Przemysław Mac

Narodzony na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa w 2018 roku. Mąż, ojciec, pedagog, baptysta reformowany. Pasjonat historii i chrześcijańskiej literatury. Autor publikacji oraz recenzji, współpracuje ze stroną reformowani1689. Prowadzi Chrześcijańską Społeczność Biblijną w Skołoszowie na Podkarpaciu.