Wstęp

Wszyscy biblijnie wierzący chrześcijanie mówią, iż są zbawieni przez wiarę. Jednak co dokładnie oznacza określenie ,,przez wiarę”, skąd pochodzi i czym jest wiara? W niniejszym artykule postaram się przybliżyć biblijne pojęcie wiary oraz jej rozumienie, gdyż jest to jeden z fundamentów naszego zbawienia.

Pistis

Pistis (strong g4102)- słowo wiara użyte zostało 244 razy w Nowym Testamencie. Wiara ukazana jest jako silne przekonanie o prawdzie związanej z Bogiem oraz zaufanie Bogu. Pewne i pełne poleganie na Chrystusie w zbawieniu wynikające z działania Ducha Świętego w człowieku i przemiany serca. Nadzieja wypełnienia się wszelkich obietnic Bożych oraz doskonałe narzędzie przyjęcia chrześcijańskiego objawienia zawartego w Słowie Bożym. 

Dar wiary

LIST DO KOLOSAN 2:12

Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych.

Człowiek nie posiada wiary, gdyż nie potrafi jej w sobie stworzyć lub wyprodukować (Łk 17,5-6) . Położenie pełnej nadziei w Bogu i jego przesłaniu nie leży w naszej upadłej naturze. Najczęściej ludzie słyszący ewangelię łaski mówią: I to już? To tyle? Wszystko zrobione i wystarczy wierzyć? Wiara dla ludzi jest abstrakcją, ponieważ jest to działanie całkowicie monergistyczne – pochodzące jedynie od Boga. Wiara zbawcza jest działaniem Boga, jak całe zbawienie, gdyż jest nierozerwalnie połączona z łaską. Zawsze jest wynikiem działania  Ducha Świętego, gdyż sama wiara i tylko wiara jest doskonałym „narzędziem przyjęcia usprawiedliwienia”. Bez Bożej łaski wiara jest niemożliwa, a Ci którzy uważają, iż wiary można się nauczyć, wytrenować lub na nią zasłużyć oddalają się od prawdy.

Z wiary w wiarę

List do Rzymian

3:21 Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków.
3:22 Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy.
3:23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;

W Nowym Testamencie apostoł Paweł wyraźnie przeciwstawia wiarę uczynkom wskazując na fundament usprawiedliwienia. Każdy z wybranych otrzymuje odpowiednią miarę wiary tak więc czasem jest ona słabsza a czasem mocniejsza, jednak pochodząc od Boga zawsze ostatecznie zwycięża Świat, ponieważ jej źródłem jest Chrystus- On jest jej twórcą, jej pełnia należy do Niego ( Hbr 12,2). Będąca darem Bożym wyklucza chlubienie się własną sprawiedliwością wynikającą z prawa. Jednocześnie będąc wynikiem Bożego działania, wyklucza także chlubienie się swoim własnym usposobieniem (przychylnym wierze) lub wyborem (wybrałem swoją wolą wiarę w Boga). Wiara w doskonałą wiarę Jezusa Chrystusa kieruje nasze oczy na Pana i Jego czyni centrum naszego uwielbienia, sprawiając usprawiedliwienie z wiary w wiarę, a nie uczynków prawa. Wiara jest także elementem ,,zbroi Bożej”, która chroni nas, dzięki czemu możemy się ostać nawet w zły dzień. (1 Tes 5,8) Wiara daje pewność spełnienia obietnic Bożych i posiadanej nadziei będąc Bożym świadectwem w nas.

Co z uczynkami?

List do Efezjan

2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
2:9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
2:10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

Uczynki nie leżą w fundamencie usprawiedliwienia. Prawo ukazuje nam jak bardzo jesteśmy niezdolni do sprawiedliwości. Dotykając każdej sfery naszego życia wskazuje na grzech i niedoskonałość przed Bogiem. Prawo daje świadomość naszego upadku, gdyż im więcej przepisów, tym większa lista win. To właśnie Boże działanie pozwala nam czynić dobre uczynki, które są owocem łaski i wiary w Chrystusie. Chociaż mówi się, iż są nasze to całkowicie pochodzą od Boga (Flp 2,13). My potrzebujemy doskonałego posłuszeństwa Chrystusa, jego wiary, sprawiedliwości i nie ma nic poza Chrystusem czym moglibyśmy się chlubić. Wiara i łaska produkują miłość, a miłość, będąca wyrazem Bożej miłości, nigdy nie jest bezowocna – wydaje owoc w postaci uczynków. W żaden sposób nie wpływają one na nasze zbawienie, ale z naszego zbawienia wypływają. Paweł w Listach często zwraca uwagę na postawy i cechy charakteru, w których powinien trwać chrześcijanin. Jakub w swoim Liście uzupełnia i dopełnia Pawłowe nauczanie, z którego wniosek jest prosty – człowiek mający prawdziwą wiarę, powinien wydawać jej owoc w swoim życiu.

Ze słuchania?

LIST DO RZYMIAN

10:17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.

Wspaniałym jest, iż Bóg postanawiając zbawić grzeszników, postanawia także jakich środków użyje aby przynieść człowiekowi zbawienie (1 Kor 1,21). Paweł pisze, iż tym niesamowitym sposobem jest głoszenie Ewangelii- rozsiewające zapach życia lub śmierci. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, jednak jak wiemy nie rodzi się ona u każdego kto słucha. Pan daje uszy do słuchania, Ojciec pociąga do Syna (J6,44), wyrywa z tego świata i przenosi do królestwa Syna (Kol 1,12-13),Duch ożywia (2 Kor 3,6), tylko wtedy ewangelia dociera do serc ludzi, aby wydać owoc wiary zbawiającej. Najczęściej dzieje się to przez głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa i nawoływanie do pokuty. Słuchają tysiące a dane jest rozumieć, wierzyć i wydać owoc wybranym, ponieważ tak zdecydował Bóg przed założeniem świata. Ewangelia jest najwspanialszym nośnikiem łaski wybranym przez samego Stwórcę. 

Odpowiedzialność

List do Kolosan

1:9 Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu;
1:10 Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga;
1:11 Umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością;

Mimo, iż wiara jest Bożym darem, działaniem Boga w nas, ponosimy pełną odpowiedzialność za jej stan. Apostołowie jednogłośnie nawołują, aby wydawać odpowiedni owoc, zawsze być gotowym do wszelkiego dobrego uczynku, nie ustawać. Trwanie w dobrych owocach oddaje cześć Bogu, który jest dawcą wiary. Powołani jesteśmy, aby dawać świadectwo naszej wiary przez miłość. Odkupieni drogocenną krwią Boga, jesteśmy Jego własnością. Dlatego dokładajmy wszelkich starań, abyśmy w każdej chwili naszego życia obfitowali we wiarę wraz z nadzieją i miłością głosząc Ewangelię Jezusa Chrystusa.

Avatar

By Przemysław Mac

Narodzony na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa w 2018 roku. Mąż, ojciec, pedagog, baptysta reformowany. Pasjonat historii i chrześcijańskiej literatury. Autor publikacji oraz recenzji, współpracuje ze stroną reformowani1689. Prowadzi Chrześcijańską Społeczność Biblijną w Skołoszowie na Podkarpaciu.